< meta name="revisit-after" content="7 days">

  

 

اعتبار بخشی JCI

 

 

تعاریف و مفاهیم

اعتبارسنجی فرآیندی است که درآن یک گروه یا سازمان اعتبارسنجی ، ازطریق ارزیابی به یک بیمارستان،شهرت،اعتبار و رسمیت را به منظورتوانایی انجام خدمات خاصی به صورت استاندارد اعطا می کند . اعتبارسنجی ازطریق ارزیابی کیفیت فرآیندهای سازمانی و عملکرد آن برطبق استانداردهای مکتوب ، مصوب و منطبق با استانداردها ، به وسیله افراد مجرب ومتخصص انجام می شود.  سازمان یا بیمارستانی مورد ارزیابی قرار می گیرد که به صورت داوطلبانه آمارسمی،ازسازمان اعتبارسنجی تقاضا نماید وگروه اعتبارسنجی، با استفاده از استانداردهای مرتبط ،بیمارستان را مورد ارزیابی قرار می دهد. پس از تجزیه و تحلیل یافته ها ،درجه انطباق وپیروی از استانداردها به آن سازمان اعلام می شود .

اعتباربخشی بیمارستان به عنوان "یک فرایند خودارزیابی و ارزیابی بیرونی که توسط سازمان های مراقبت بهداشتی برای ارزیابی صحیح سطح عملکردشان در ارتباط با استانداردهای تدوین شده و پیاده سازی روش هایی برای بهبود مستمر" تعریف شده است. اعتباربخشی لزوماتنظیم یکسری استاندارد نیست: ابعاد تحلیلی، توصیه ای و خودارتقایی برای این فرایند وجود دارد. مباحث موازیی پیرامون پزشکی مبتنی بر شواهد، تضمین کیفیت و حقوق پزشکی وجود دارد، و کاهش خطاهای پزشکی وظیفه ای کلیدی از فرایند اعتباربخشی است. بنابراین اعتباربخشی بیمارستان یکی از اجزاء حفظ ایمنی بیمار است.

به طور کلی دو نوع  اعتبار بخشی بیمارستان وجود دارد:

1- اعتباربخشی بیمارستان و مراقبتهای بهداشتی که در سطح ملی رخ می دهد.

2- اعتباربخشی مراقبتهای بهداشتی بین المللی  

استانداردها 13 حیطه را، در دو بخش مجزا، در بر می گیرد:

 

بخش اول: استانداردهای بیمار محور 7 حیطه

1-دسترسی به مراقبت و تداوم آن

2-حقوق بیمار و خانواده

3-بررسی بیمار

4-مراقبت از بیماران

5-مراقبت جراحی و بیهوشی

6-مدیریت دارو

7-آموزش بیمار و خانواده

 بخش دوم: استانداردهای مدیریت محور 6 حیطه

 1-توسعه کیفیت و ایمنی بیمار

2-پیشگیری و کنترل عفونت

3-مدیریت رهبری و هدایت

4-مدیریت تسهیلات و ایمنی

5-شرایط و آموزش کارکنان

6-مدیریت ارتباط و اطلاعات

اعتبارسنجی با یک ارزیابی درونی یا خودارزیابی از سازمان (بیمارستان) شروع می شود ؛ بعد از آن ارزیابی خارجی به وسیله یک تیم از افراد و گروههای مختلف حرفه های پزشکی با تخصص های مختلف که کلیه خدمات سازمان را پوشش می دهد انجام می گیرد . ارزیابی شامل پیمایش وبررسی کلیه زیر سیستم های بیمارستان به منظور اصلاح مستمر کیفیت خدمات بالینی ، ساختار ، فرایندها ، نتایج و عملکرد سازمانی می باشد.

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-25 8:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ